Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Obaveštenje o mogućnosti odobravanja olakšica u izmirivanju obaveza prema banci za dužnike koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i onima koji se bave otkupom i skladištenjem voća u hladnjačama

Poštovani klijenti,

Na osnovu tačke 4. stav 1. Odluke o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju poljoprivrednih kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje („Službeni glasnik RS“, br. 111/2022; u daljem tekstu: Odluka), kao i Odlukom Narodne banke Srbije o izmenama i dopunama prvobitne Odluke (objavljena u Službenom glasniku RS, broj 5/2023 dana 24.1.2023.godine, u daljem tekstu: Odluka) AIK banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) obaveštava klijente koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava u smislu zakona kojim se uređuju poljoprivreda i ruralni razvoj (u daljem tekstu: Registar) i klijente koji se bave otkupom i skladištenjem voća u hladnjačama u skladu sa propisima o mogućnosti podnošenja zahteva za odobravanje olakšica u izmirivanju obaveza prema Banci (u daljem tekstu: Zahtev) u skladu sa navedenim.

1) Odluka se primenjuje na dužnike koji su na dan 31.05.2022. godine ispunili sve sledeće uslove:

a) nisu bili u docnji dužoj od 90 dana po bilo kojoj obavezi na koju se reprogram primenjuje;

b) nisu u statusu neizmirenja obaveza Banci u smislu propisa Narodne banke Srbije;

c) potraživanja Banke prema dužniku ne smatraju se problematičnim kreditom, odnosno problematičnim potraživanjem u smislu propisa Narodne banke Srbije.

2) Dužnici koji mogu da podnesu zahtev za reprogram, ako su na dan 31.05.2022. godine ispunili uslove iz prethodne tačke, jesu :

a) fizička lica koja su nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u smislu zakona kojim se uređuju poljoprivreda i ruralni razvoj;

b) preduzetnike;

c) pravna lica, i to:

– zemljoradničke zadruge s najmanje pet članova koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih poljoprivrednih gazdinstava upisanih u Registar,

– druga pravna lica razvrstana u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

3) Zahtev za odobravanje olakšica se može podneti najkasnije 30. aprila 2023. godine, na sledeći način:

- elektronskim putem putem elektronske pošte na adresu: moratorijumpd@aikbanka.rs

- u poslovnim prostorijama Banke,

- poštom na adresu Bulevar Mihajla Pupina 115đ, uz napomenu Olakšice za poljoprivrednike

4) Pod olakšicama u izmirivanju obaveza prema Banci se podrazumeva reprogram odnosno promena uslova pojedinačnog kredita tako da se dužniku omogući grejs period u otplati svih njegovih obaveza prema Banci po tom kreditu u trajanju od šest do dvanaest meseci .

5) Pod kreditom se podrazumeva se kredit odobren dužniku za potrebe obavljanja poljoprivredne delatnosti .

6) Uslovi otplate kredita ugovoreni odobravanjem reprograma (npr. visina kamatne stope, dodatna sredstva obezbeđenja i sl.) ne mogu biti nepovoljniji za dužnika u odnosu na prvobitno, odnosno ranije ugovorene uslove.

7) Reprezentativni primer iznosa obaveza po osnovu konkretnog kreditnog proizvoda pre i nakon primene olakšica, a koji sadrži sve elemente na osnovu kojih se mogu utvrditi uslovi pod kojima se olakšice primenjuju i moguće načine otplate obaveza koje se obračunavaju u grejs periodu (u toku grejs perioda ili po prestanku tog perioda).

8) Banka ne može od klijenta da naplati naknadu za preduzimanje mera i aktivnosti, kao ni troškove koje može imati u vezi sa tim merama i aktivnostima, uključujući i troškove za obradu zahteva klijenata, osim troškova neophodnih za odobravanje potraživanja koje ne utvruđuje Banka.