Fizička lica
Računi
Krediti
Keš kredit
Online keš kredit
Kredit za refinansiranje
Dozvoljena pozajmica
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Stambena štedionica
Keš kredit na bazi namenskog depozita
Svi naši krediti 1
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Oročena štednja sa isplatom kamate unapred
Oročena štednja sa mesečnom isplatom kamate
Postepena štednja
Stepenasta štednja
Štednja po viđenju
Flexi štednja po viđenju
Sve naše štednje
AIK Like
AIK Loyalty
Keš na NIS pumpi
Plaćanje BUS karte
24/7
mBanking
eBanking
IPS
Lokacije
Mreža bankomata
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Štednja
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
Privreda
Računi
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
AgroBiz
Računi
Krediti
Kredit za proizvodnju
Revolving kredit
Investicioni kredit
Svi naši krediti
Rešenja
Račun i dobra usluga
Kredit
POS terminal
E-commerce
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
Business kartica
Sva naša rešenja
24/7
Platinum iskustvo

Obaveštenje o mogućnosti odobravanja olakšica u izmirivanju obaveza prema banci za dužnike koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava

Objavljeno 14.10.2022

Poštovani klijenti,

Na osnovu tačke 4. stav 1. Odluke o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju poljoprivrednih kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje („Službeni glasnik RS“, br. 111/2022; u daljem tekstu: Odluka), AIK banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) obaveštava klijente koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava u smislu zakona kojim se uređuju poljoprivreda i ruralni razvoj (u daljem tekstu: Registar) o mogućnosti podnošenja zahteva za odobravanje olakšica u izmirivanju obaveza prema Banci (u daljem tekstu: Zahtev) u skladu sa navedenom Odlukom.

1) Odluka se primenjuje na dužnike koji su na dan 31.05.2022. godine ispunili sve sledeće uslove:

a) nisu bili u docnji dužoj od 90 dana po bilo kojoj obavezi na koju se reprogram primenjuje;

b) nisu u statusu neizmirenja obaveza Banci u smislu propisa Narodne banke Srbije;

c) potraživanja Banke prema dužniku ne smatraju se problematičnim kreditom, odnosno problematičnim potraživanjem u smislu propisa Narodne banke Srbije.

2) Dužnici koji mogu da podnesu zahtev za reprogram, ako su na dan 31.05.2022. godine ispunili uslove iz prethodne tačke, jesu :

a) fizička lica koja su nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u smislu zakona kojim se uređuju poljoprivreda i ruralni razvoj;

b) preduzetnike;

c) pravna lica, i to:

– zemljoradničke zadruge s najmanje pet članova koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih poljoprivrednih gazdinstava upisanih u Registar,

– druga pravna lica razvrstana u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

3) Zahtev za odobravanje olakšica se može podneti najkasnije 30. aprila 2023. godine, na sledeći način:

- elektronskim putem putem elektronske pošte na adresu: moratorijumpd@aikbanka.rs

- u poslovnim prostorijama Banke,

- poštom na adresu Bulevar Mihajla Pupina 115đ, uz napomenu Olakšice za poljoprivrednike

4) Pod olakšicama u izmirivanju obaveza prema Banci se podrazumeva reprogram odnosno promena uslova pojedinačnog kredita tako da se dužniku omogući grejs period u otplati svih njegovih obaveza prema Banci po tom kreditu u trajanju od šest do dvanaest meseci .

5) Pod kreditom se podrazumeva se kredit odobren dužniku za potrebe obavljanja poljoprivredne delatnosti .

6) Uslovi otplate kredita ugovoreni odobravanjem reprograma (npr. visina kamatne stope, dodatna sredstva obezbeđenja i sl.) ne mogu biti nepovoljniji za dužnika u odnosu na prvobitno, odnosno ranije ugovorene uslove.

7) Reprezentativni primer iznosa obaveza po osnovu konkretnog kreditnog proizvoda pre i nakon primene olakšica, a koji sadrži sve elemente na osnovu kojih se mogu utvrditi uslovi pod kojima se olakšice primenjuju i moguće načine otplate obaveza koje se obračunavaju u grejs periodu (u toku grejs perioda ili po prestanku tog perioda).

8) Banka ne može od klijenta da naplati naknadu za preduzimanje mera i aktivnosti, kao ni troškove koje može imati u vezi sa tim merama i aktivnostima, uključujući i troškove za obradu zahteva klijenata, osim troškova neophodnih za odobravanje potraživanja koje ne utvruđuje Banka.