Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Šimanovci, Selište - Selo
Objavljeno
Adresa: Šimanovci, Selište - Selo
Opština: Pećinci
Vrsta objekta: Zemljište u građevinskom području, poljoiprivredno zemljište
Nepokretnost: KP 1743/1 (3ha 10a 10m2) i 1743/31(2ha 2a 36m2) KO Šimanovci
Broj:
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Zemljište- Razvojna lokacija za logističko-proizvodni kompleks
Vlasnik: Nad zemljištem –svojina privatna 1/1 u korist Aik Banka ad Beograd

Predmet prodaje: Zemljište ukupne površine 5.12ha, upisano u list nepokretnosti br. 1719 KO Šimanovci, katastarske parcele 1743/1 i 1743/31. Predmetna nepokretnost je zemljište u Šimanovcima, u blizini autoputa E 70 Beograd Zagreb. 

Parcele koje su predmet prodaje (1743/1 i 1743/31), su jedna pored druge posmatrano u odnosu na saobraćajnicu auto put E-70 i to sa desne strane u pravcu Hrvatske. U pitanju je zemljište u građevinskoj zoni. Teren je ravan i na datom zemljištu ne postoje izgrađeni objekti. Predmetne katastarske parcele su pravilnog oblika i graniče se sa okolnim parcelama, odnosno auto putem E70. Predmetnim parcelama se trenutno pripstupa neuređenim zemljanim putem.
Predmetna nepokretnost se nalazi u blizini naselja Šimanovci naselju  u opštini Pećinci u Sremskom okrugu, 25 km udaljeno od Beograda.  Šimanovci su, postali najznačajnija industrijska zona, gde su u poslednjih 10 godina, proizvodne iili skladišne objekte otvorile mnoge kompanije zahvaljujući blizini auto-puta i Beograda, sa novoizgrađenim objektima preko 50 firmi uz investiciju od 300 miliona evra. Sa tog stanovišta navedene parcele se mogu smatrati atraktivnim za potencijalne investitore za izgradnju objekata različitih delatnosti. 

Cena nepokretnosti predmet je dogovora. U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnine@aikbanka.rs  ili na adresu  „AIK BANKA“ AD BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor logistike,nabavke i upravljanja imovinom“.