Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Svrljig, Guševac, ul. Prvomajska 4/4 Stambeno poslovna zgrada
Objavljeno
Adresa: Prvomajska 4/4,Guševac,Svrljig
Opština: Svrljig
Vrsta objekta: Stambeno poslova zgrada
Nepokretnost: Porodična stambena zgrada (zg. br. 1) i zemljište na KP br. 995, kao i zemljište na KP br. 994, sve upisano u LN br. 507 KO Guševac, okolina Svrljiga
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Stambeni prostor
Vlasnik: Svojina privatna 1/1 AIK BANKA AD Beograd

Predmet prodaje : Porodična stambena zgrada (zg. br. 1) i zemljište na KP br. 995, kao i zemljište na KP br. 994, sve upisano u LN br. 507 KO Guševac, okolina Svrljiga Predmetna nepokretnost se nalazi na katastarskim parcelama br. 994 i 995, obe na KO Guševac, istočno od mesta Svrljig. Guševac je seosko naselje u opštini Svrljig. Bruto površina predmetne zgrade iznosi 312 m2 spratnosti Po+Pr+Pk. Površina predmetnog poljoprivrednog zemljišta iznosi 1.461 m2, odnosno građevinskog 391m2. Predmetna zgrada se nekada koristila se kao objekat za otkup mleka sa stambenim delom na etaži potkrovlja.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na e-mail : nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu „AIK BANKA“ AD Beograd, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor nabavke ,logistike i upravljanja imovinom“