Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Novi Sad, ul. Sentandrejski put br.165 Poslovni kompleks “ELNOS”
Objavljeno
Adresa: Sentandrejski put br.165, Novi Sad
Opština: Novi Sad
Vrsta objekta: Proizvodno skladišni hala
Nepokretnost: Deo objekta 10 na KP 65/3 upisani u LN 530 KO Novi Sad IV
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Poslovni objekat
Vlasnik: Nad objektom – 5.765m2 -privatnu svojina sa obimom udela 1/1. Nad zemljištem – pravo korišćenja sa zajedničkim obimom udela, svojina državna

Predmet prodaje : Deo objekta 10 na KP 65/3 upisani u LN 530 KO Novi Sad IV

Predmetni objekat se nalazi u industrijskoj zoni poznatoj kao Rimski šančevi, sa leve strane Sentandrejskog puta idući iz pravca centra Novog Sada. U okruženju, nalaze se objekti slične namene, kao što je zgrada firme Volvo, upravna zgrada i distributivni centar firme Univerexport doo, Agroglobe, Shippons, hotel O Sole Mio i dr. Od autoputa, vazdušnom linijom, kompleks je udaljen 150m, a pristupa mu se preko Temerinske petlje a posle preko Sentandrejskog puta. Od centra Novog Sada, kompleks je udaljen oko 7km.

Skladišni prostor Elnos –četvorobrodna hala ima dobru pristupačnost, vidljivost i saobraćajnu povezanost.

U LN 530 KO Novi Sad IV, upisana je KP 65/3 kao ostalo gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini, ukupne površine 139.613 m2 sa pravom korišćenja sa zajedničkim obimom udela vlasnika posebnih delova.

Predmetna nepokretnost je deo objekta 10, površine pod objektom 10.903m2, koji predstavlja poslovnu zgradu za koju nije utvrđena namena-četvorobrodna hala za skladište delatnost. Objekat je preuzet iz zemljišne knjige i evidentiran je kao spratnost je P+1. U vlistu 2. Deo na objektu 10, prizemlje broj posebnog dela 2- Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost – poslovni prostor na prizemlju i na spratu u površini 5.765m2, AIK Banka AD Beograd ima privatnu svojinu sa obimom udela 1/1.

Objekat kao celina predstavlja četvorobrodnu halu visine oko 8m armirano betonske konstrukcije. Objekat je opremeljen visokoskladišnim regalima, platformom i sa dva teretna lifta. U čeonom delu nalaze se kancelarije na etažama P+2. Postoje i nadstrešnice duž prilaza objektu ali su one evidntirane u LN kao zasebni objekti. Objekat je u dobrom opštem stanju i ne zahteva značajna ulaganja. Zidna ispuna je od prefabrikovanih betonskih elemenata. Fasada je malterisana i bojena. Spoljna stolarija je metalna. Osvetljenje je neonsko. Pod je betonski. Krovna obloga je lim.

Kompleks poseduje svu potrebnu infrastrukturu: vodovod, fekalna i kišna kanalizacija, elektroenergetske instalacije, gromobranske instalacije, hidrantska mreža, telefon, internet i dr.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu „AIK BANKA“ AD BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor logistike,nabavke i upravljanja imovinom“