Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalno bankarstvo
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kompas paket račun
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Garancije – Banka garantuje za vas

Bavite se uvozom, projektovanjem, izgradnjom, prodajom... Potrebna vam je podrška pred partnerom da će vaše obaveze biti izvršene na prvi poziv – Bankarska garancija je pravo rešenje za vas. Garancija je instrument obezbeđenja plaćanja ili izvršenja ugovornih obaveza kojom Banka garantuje da će nalogodavac garancije ispuniti sve obaveze navedene u garanciji prema korisniku garancije u ugovorenom roku. Iznos garancije zavisi od vašeg zahteva i od vaše kreditne sposobnosti. Osnovne vrste garancija koje izdajemo su plative: za obezbeđenje kredita, za obezbeđenje plaćanja roba i usluga i činidbene: licitacione (tenderske) garancije, za dobro izvršenje posla, za povraćaj avansa, carinske.

Akreditivi – Za dobar imidž vašeg biznisa u inostranstvu

Poslujete sa inostranstvom i potrebna vam je podrška banke u međunarodnim transakcijama? Akreditiv, kao instrument plaćanja i obezbeđenja je pravo rešenje. Dokumentarni akreditiv predstavlja obavezu banke da po prezentaciji dokumenata koji potvrđuju preuzimanje određene robe u skladu sa uslovima akreditiva, plati prodavcu robe ili usluga određen iznos u određenom roku. Dokumentarni akreditiv može da se otvori po nalogu domaćeg kupca u korist inoprodavca (nostro), a moguće je da akreditiv otvori inokupac u korist domaćeg prodavca (loro). Važno je da obezbedite informaciju da li se radi o otvaranju akreditiva sa pokrićem ili bez pokrića. Iznos akreditiva koji Banka odobrava zavisi od vašeg zahteva i od vaše kreditne sposobnosti.

Pozovi nasKontaktiraj nas
Eskont menica sa pravom regresa – Do novca pre roka

Eskont menica je vid kratkoročnog kreditiranja kojim vam obezbeđujemo mogućnost da na brz i efikasan način, pre datuma dospeća koji je naznačen na menici, obezbedite potrebna likvidna sredstva za svoje tekuće poslovanje. To je rešenje kojima vam odobravamo eskont, odnosno plaćanje po preuzetim menicama pre njihovog dospeća. Banka prihvata odobrenje eskonta menica koje su izdala preduzeća sa odgovarajućim nivoom kreditne sposobnosti i koje su indosirane na banku punim indosamentom.

Pozovi nasKontaktiraj nas
Pismo o namerama

Pismo o namerama se koristi: Za izdavanje garancije za dobro izvršenje posla, za povraćaj avansa, za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za uredno plaćanje obaveza. Uslovi koji su potrebni: Otvoren račun u AIK Banci

Pozovi nasKontaktiraj nas