Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Zemljište Petrovac na Mlavi, Umka
Objavljeno
Adresa: Petrovac na Mlavi
Opština: Petrovac na Mlavi
Vrsta objekta: Zemljište
Nepokretnost: Poljoprivredno zemljište upisano kao njiva 5.kase ukupne površine 5.571 m2 koje se nalazi na k.p. br. 5572 KO Petrovac, potes Umka, Petrovac na Mlavi
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Zemljište Petrovac na Mlavi, Umka
Vlasnik: Svojina privatna 1/1 AIK BANKA AD Beograd

Predmet prodaje :  Poljoprivredno zemljište upisano kao njiva 5.kase ukupne površine 5.571 m2 koje se  nalazi na k.p. br. 5572 KO Petrovac, potes Umka, Petrovac na Mlavi

Predmetna nepokretnost se nalazi na potesu Umka, Petrovac na Mlavi.

Predmetna katastarska parcela je pravilnog oblika i ravne topografije.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnine@aikbanka.rs  ili na adresu  „AIK BANKA“ AD BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor logistike,nabavke i upravljanja imovinom“.