Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Pirot, selo Krupac
Objavljeno
Adresa: Selo Krupac
Opština: Pirot
Vrsta objekta: Zgrada benzinske stanice i objekti za proizvodnju, preradu i transport nafte, derivata nafte i gasa
Nepokretnost: KP br. 8162/6 KO Krupac
Broj:
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Benzinska stanica
Vlasnik: AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, svojina privatna 1/1

Predmet prodaje: Zgrada benzinske stanice, označena kao objekat br. 1, površine 60m2, Objekat za proizvodnju, preradu i transport nafte, derivata nafte i gasa, označen kao objekat br. 5, površine 20m 2, objekat za proizvodnju, preradu i transport nafte, derivata nafte i gasa, označen kao objekat br. 6, površine 16m2, objekat za proizvodnju, preradu i transport nafte, derivata nafte i gasa, označen kao objekat br. 7, površine 15m2, sve postojeće na KP br. 8162/6 KO Krupac kao i idealni udeo navedene katastarske parcele.

Predmetna nepokretnost se nalazi na uglu ul. Maršala Tita i 46. Divizije, potes “ SELO” KO Krupac, okolina Pirota. Udaljenost od centra Pirota iznosi oko 10km, a u okruženju predmetne nepokretnosti se nalaze uglavnom jendoporodične stambene zgrade, pošta, Dom kulture Krupac i sl.

Zgrada br. 3 koja predstavlja objekat benzinske stanice prizemne je spratnosti i sastoji se od glavnog objekta i nastrešnice. Glavni deo zgrade je izveden kao tvrdozidani objekat armirano-betonske skeletne konstrukcije, sa zidovima izvedenim od opeke. Krovna konstrukcija je drvena na zatvorenom delu zgrade na 4 vode sa krovnim pokrivačem od crepa, dok je nastrešnica prekrivena limom. Stolarija je drvena, fasada je izvedena sa oblogom od fasadne cigle. Zgrade br. 5, 6 i 7 predstavljaju podzemne rezervoare za smeštaj goriva.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail: nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu “AIK BANKA” AD Beograd, bul. Mihaila Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom “za Sektor logistike, nabavke i upravljanja imovinom”.