Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Vrsta kredita

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
13 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
13 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
5.000,00 EUR50.000,00 EUR
minmax
60 meseci240 meseci
Mesecna Rata*

5,562

EUR

Kursna lista

30.09.2020.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 104.2672 108.7398 113.2025
GBPGBP 122.2115 128.6437 135.0759
USDUSD 97.0197 100.1706 103.3215
EUREUR 114.6996 117.5803 119.8731

Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Vrsta kredita

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
13 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
13 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
5.000,00 EUR50.000,00 EUR
minmax
60 meseci240 meseci
Mesecna Rata*

5,562

EUR

Napomena: Obračun je informativnog karaktera

Kursna lista

30.09.2020.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 104.2672 108.7398 113.2025
GBPGBP 122.2115 128.6437 135.0759
USDUSD 97.0197 100.1706 103.3215
EUREUR 114.6996 117.5803 119.8731

Dugoročni poljoprivredni krediti sa garancijom Garancijskog fonda AP Vojvodine za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju silosa kao i nabavku prateće opreme

Krediti uz garanciju Garancijskog fonda AP Vojvodina koriste se za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju ili adaptiranje privrednih objekata i to: silosa, hladnjača i podnih skladišta kao i nabavku prateće opreme za pomente objekte. Krediti su namenski, a isplaćuju se na osnovu profaktura, predračuna i slično. Obaveza klijenta jeste da pribavi odobrenje za garanciju od strane Garancijskog fonda AP Vojvodine.

 

DUGOROČNI POLJOPRIVREDNI KREDITI SA GARANCIJOM GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE ZA IZGRADNJU, REKONSTRUKCIJU, DOGRADNJU I ADAPTACIJU SILOSA KAO I NABAVKU PRATEĆE OPREME 
Iznos kredita

Od 5.000 EUR do 350.000 EUR.

Minimalno potrebni uslovi

KORISNICI KREDITA :
Zemljoradničke zadruge u privatnom vlasništvu i mikro i mala privredna društva i preduzetnicikoji mora da ispunjavaju minimalne uslove:

  • poslovno sedište na teritoriji AP Vojvodina
  • poslednja dva pozitivna finansijska izveštaja
  • da podnosilac zahteva posluje najmanje 3 godine ili pripada grupi povezanih lica koji posluju više od 3 godine, gde zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koje se prema pozitivnim zakonskim propisima smatra povezanim pravnim licem
  • imaju otvoren paket račun u AIK Banci ad Beograd
  • nemaju blokade računa duže od 30 dana u poslenjih 12 meseci
  • imaju urednu kreditnu istoriju u izmirivanju obaveza prema bankama (ne više od 60 dana aktivne ili istorijske docnje prema izveštaju kreditnog biroa)

Uz Zahtev za kredit korisnik podnosi predračune / račune za namensko praćenje kredita (naknadno se dostavlja u slučaju odobravanja kreditnog okvira).

Potrebni uslovi od strane Garancijskog Fonda AP Vojvodina Na osnovu ispunjenosti svih uslova konukursa za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju silosa kao i nabavku prateće opreme za silose, Garancijski fond AP Vojvodina izdaje neopozivu, bezuslovnu garanciju plativu na prvi poziv za izmirenje obaveza po kreditu banke kojom se pokriva 80% svih potraživanja banke.
Obavezna dokumentacija je garancija Garancijskog fonda AP Vojvodina koja pokriva najmanje 80% potraživanja Banke
Namena

Za izgradnju, rekonstrukvciju, dogradnju i adaptaciju silosa, hladnjača, podnih skladišta kao i nabavku prateće opreme.

Valuta RSD sa valutnom klauzulom
Učešče/depozit opciono 
Rok otplate Rok otplate do 7 godina (uz mogućnost grejs perioda do 24 meseca a koji je uključen u period korišćenja kredita)
Modeli otplate: mesečni, tromesečni, šestomesečni, godišnji anuiteti
Grejs period Grejs period do 24 meseca (u koji je uključen period raspoložovosti od 12 meseci za realizaciju odobrenog kredita). Banka u grejs periodu, počev od dana puštanja kredita u tečaj, obračunava kamatu i naplaćuje u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim anuitetima u skladu sa modelom otplate kredita
Instrumenti obezbeđenja

Vrsta sredstava obezbeđenja i mogućnost za njihovu zamenu tokom perioda otplate kredita, kao i troškovi koje Korisnik može imati po ovim osnovama.
OBEZBEĐENJE KREDITA: 

  • Neopoziva, bezuslovna garancija plativa na prvi poziv izdata od strane Garancijskog fonda AP Vojvodine koja pokriva 80% potraživanja AIK Banke
  • 2 blanko sopstvene menice korisnika kredita sa klauzulom “bez protesta” i meničnim ovlašćenjima,
  • Hipoteka I reda prioriteta nad zemljištem, za nepokriveni iznos kredita Garancijom Garancijskog fonda APV, i to: na poljoprivrednom zemljištu bez tereta, u minimalnom odnosu u vrednosti 1:1,3 na odobreni iznos kredita (glavnica kredita), konstituisana u korist Banke (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu kao i za naknadu za izdavanje garancije), u srazmeri koja odgovara odnosu izdate garancije za odobreni kredit.

POSEBNE NAPOMENE U VEZI OBEZBEDJENJA: 
Korisnik je saglasan da Banka dostavi Garancijskom fondu jedan primerak Ugovora o kreditu sa anuitetnim planom. Korisnik snosi sve troškove pribavljanja sredstava obezbeđenja. Zamena sredstava obezbeđenja vrši se po Odluci kreditnog odbora koji je doneo Odluku o odobrenju plasmana, na pisani zahtev Korisnika, bez naknade troškova za obradu tog zahteva. Kreditni odbor sagledava prilikom odlučivanja: visinu preostalog duga, kreditnu sposobnost Korisnika a naročito kreditnu istoriju, kvalitet ponuđenih novih sredstava obezbeđenja, i dr.relevantne činjenice od značaja za odlučivanje. Kreditni odbor može odobriti ili odbiti zahtev za zamenu sredstava obezbeđenja.
Ostale vrste obezbeđenja (po proceni Banke u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, iznosa kredita i ročnosti)

 

Online Chat