Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Vrsta kredita

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
13 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
13 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
5.000,00 EUR50.000,00 EUR
minmax
60 meseci240 meseci
Mesecna Rata*

5,562

EUR

Kursna lista

18.09.2020.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 104.6820 109.1724 113.6528
GBPGBP 122.1142 128.5413 134.9684
USDUSD 96.0942 99.2150 102.3358
EUREUR 114.7087 117.5896 119.8826

Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Vrsta kredita

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
13 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
13 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
5.000,00 EUR50.000,00 EUR
minmax
60 meseci240 meseci
Mesecna Rata*

5,562

EUR

Napomena: Obračun je informativnog karaktera

Kursna lista

18.09.2020.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 104.6820 109.1724 113.6528
GBPGBP 122.1142 128.5413 134.9684
USDUSD 96.0942 99.2150 102.3358
EUREUR 114.7087 117.5896 119.8826

Kredit za novu opremu sa garancijom GF AP Vojvodine

Namena kredita za finansiranje nove opreme sa garancijom Garancijskog fonda AP Vojvodine je kupovina nove opreme za delatnosti proizvodnje i prerade, turizma i proizvodnih usluga, uz ograničenje kod nabavke vozila i opremanja ugostiteljskih objekata, a u svemu prema Pravilniku fonda definisan Konkursom kod fonda i garancijom Garancijskog fonda AP Vojvodina.

 

KREDIT ZA FINANSIRANJE NOVE OPREME SA GARANCIJOM GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE
Ciljna grupa i minimalno potrebni uslovi
 • Privredno društvo (mikro, malo ili srednje), preduzetnik ili zemljoradnička zadruga, sa poslovnim sedištem na teritoriji AP Vojvodina, koje ispunjava uslove konkursa za odobravanje garancije za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu nove opreme prema uslovima iz konkursa;
 • Podržani projekat mora biti realizovan na teritoriji AP Vojvodina ;
 • Poslednja dva pozitivna finansijska izveštaja ;
 • Imaju otvoren paker račun u AIM Banci ad Beograd;
 • Posluje najmanje 3 godine ili pripada grupi povezanih pravnih lica koje posluju više od 3 godine, a zahtev podnosi samo jedno od pravnih lica koje se, prema pozitivnim pravnim propisima, smatra povezanim pravnim licem;
 • Nema dospelih, a ne izmirenih obaveza prema Banci i Fondu;
 • U poslednjih 12 meseci maksimum 30 dana blokade tekućeg računa ukupno;
 • Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana);
Namena

Namena kredita je kupovina nove opreme za delatnosti: proizvodnja i prerada, turizam i proizvodne usluge.
NE FINANSIRAJU SE: nabavka vozila i opremanje ugostiteljskih objekata kao i sl. definisano Konkursom.
Kredit se odobrava na osnovu predračuna ili profakture o namenskom korišćenju sredstava, a u skladu sa pravilima Konkursa

Iznos kredita od 3.000 do 350.000 EUR
Učešče/depozit opciono, do maksimalno 20% od iznosa kredita
Valuta RSD sa valutnom klauzulom
Rok otplate do 72 meseca
Način otplate kredita Otplata kredita sa valutnom klauzulom se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan otplate. Otplata kredita se vrši u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim anuitetima.
Grejs period Grejs period do 12 meseci (koji je uključen u ukupni period otplate kredita).Banka u grejs periodu, počev od dana puštanja kredita u tečaj, obračunava kamatu i naplaćuje u toku grejs perioda.
Instrumenti obezbeđenja
 • Neopoziva, bezuslovna garancija plativa na prvi poziv izdata od strane Garancijskog fonda AP Vojvodine koja pokriva 80% potraživanja AIK Banke (glavni dug uvećan za ugovorenu kamatu i u slučaju docnje zateznu kamatu na iznos duga od dana dospelosti do dana izmirenja obaveze po stopi utvrdjenoj Zakonom o zateznoj kamati, i
 • 2 blanko sopstvene menice korisnika kredita sa klauzulom “bez protesta” i meničnim ovlašćenjima, i
 • sudužništvo povezanih lica,
 • Hipoteka I reda na poljoprivrednom zemljištu bez tereta, za nepokriveni iznos kredita Garancijom Garancijskog fonda APV, u odnosu minimalno 1:1,3 na odobreni iznos kredita (glavnica kredita), u srazmeri od 20% u korist Banke (glavni dug), a 80% u korist Fonda (glavni dug uvećan za redovnu i evenutalnu zateznu kamatu i naknadu za izdavanje garancije), ili
 • Hipoteka I reda na stambeno poslovnom objektu bez tereta, za nepokriveni iznos kredita Garancijom Garancijskog fonda APV, u odnosu minimalno 1:1,5 na odobreni iznos kredita (glavnica kredita), u srazmeri od 20% u korist Banke (glavni dug), a 80% u korist Fonda (glavni dug uvećan za redovnu i evenutalnu zateznu kamatu i naknadu za izdavanje garancije).
 • Ostale vrste obezbeđenja (po proceni Banke u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, iznosa kredita i ročnosti)

 

Online Chat