Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Vrsta kredita

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
13 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
13 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
5.000,00 EUR50.000,00 EUR
minmax
60 meseci240 meseci
Mesecna Rata*

5,562

EUR

Kursna lista

23.10.2020.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 105.2583 109.7734 114.2785
GBPGBP 123.6001 130.1054 136.6107
USDUSD 96.4928 99.6266 102.7604
EUREUR 114.7084 117.5893 119.8823

Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Vrsta kredita

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
13 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
13 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
5.000,00 EUR50.000,00 EUR
minmax
60 meseci240 meseci
Mesecna Rata*

5,562

EUR

Napomena: Obračun je informativnog karaktera

Kursna lista

23.10.2020.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 105.2583 109.7734 114.2785
GBPGBP 123.6001 130.1054 136.6107
USDUSD 96.4928 99.6266 102.7604
EUREUR 114.7084 117.5893 119.8823

  Obaveštenje o ponudi zastoja u otplati obaveza (obaveštenje o moratorijumu)

  Poštovani,

   

  AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA „AIK BANKA“ AD BEOGRAD (u daljem tekstu: Banka), u skladu sa Odlukom o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema (Službeni Glasnik RS br. 103/2020 od 27.07.2020. godine), a koja je stupila na snagu 28.07.2020. godine (u daljem tekstu: Odluka), ovom prilikom Vam upućuje ponudu koja omogućava zastoj u otplati Vaših obaveza (u daljem tekstu: moratorijum), u periodu od 01.08.2020-30.09.2020.godine.

   

  Nakon prestanka moratorijuma, naplata obaveza će se nastaviti u skladu sa ugovorenom dinamikom, uz prolongaciju perioda otplate za period trajanja moratorijuma.

   

  Moratorijum podrazumeva zastoj u otplati obaveza prema Banci po osnovu kredita, kreditnih proizvoda (dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu ikreditne kartice) i drugih proizvoda banke (bankarske garancije, instrumenti zaštite od kamatnog rizika koji su povezani sa kreditima ili kreditnim proizvodima), koje dospevaju počev od 01. avgusta 2020. godine, zaključno sa 30.09.2020. godine. Ukoliko niste izmirili obaveze po navedenom osnovu koje su dospele u julu 2020.godine, moratorijum će se primeniti i na te obaveze.

   

  Moratorijum se ne odnosi na obaveze po naknadama za usluge platnog prometa (provizija za izvršenje transakcija i naknada za održavanje računa, usluge u vezi sa sefovima i sl.).

   

  Za vreme trajanja moratorijuma, Banka će obračunavati redovnu (ugovorenu) kamatu. Redovnu kamatu banka obračunava na nedospeo dug (koji ne uključuje obaveze koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma), a tako obračunata kamata odgovara iznosu redovne kamate u skladu sa planom otplate koji je važio pre stupanja na snagu Odluke. Izuzetno, u slučaju privrednih društva, Banka može redovnu kamatu da obračunava i na iznose glavnice duga koji dospevaju u periodu moratorijuma.

   

  Po kreditnim karticama i dozvoljenim prekoračenjima, Banka obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu na iskorišćeni iznos.

   

  Po prestanku moratorijuma, redovna kamata se ravnomerno rasporedjuje na period otplate kredita i drugih proizvoda i ne pripisuje se glavnici, a period otplate se produžava za period trajanja moratorijuma.

   

  Banka u periodu moratorijuma ne obračunava zateznu kamatu na neizmireno potraživanje koje je dospelo u periodu moratorijuma, ne pokreće postupke izvršenja, kao ni postupke prinudnih naplata prema dužnicima, odnosno ne preduzima druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja prema dužnicima (što se posebno odnosi na obustavu isplate po trajnim nalozima).

   

  Zatezna kamata obračunata u periodu moratorijuma na potraživanja dospela pre početka primene moratorijuma, ravnomerno se raspoređuje na period otplate kredita i drugih proizvoda banke i ne pripisuje se glavnici.

   

  Reprezentativne primere na osnovu kojih možete videti sve uslove pod kojima se moratorijum primenjuje, kao i moguće načine otplate, možete videti na sledećim linkovima:

   

   

  Ovo obaveštenje će se smatrati uredno dostavljenim objavom na internet prezentaciji Banke https://www.aikbanka.rs/ .

   

  Ukoliko se u roku od 10 dana od dana objave ovog obaveštenja (do 10.08.2020.godine) ne izjasnite da ponudu odbijate, ponuda će se smatrati prihvaćenom.

   

  U slučaju da se odlučite da odbijete ovu ponudu, potrebno je da o tome obavestite Banku na jedan od sledećih načina:

   

  1. Putem e-maila (pri čemu je potrebno da ovo izjašnjenje sadrži minimum podataka za identifikaciju klijenta i plasmana na koji se izjašnjenje odnosi, I to:

   

  1.1. Privredna društva i preduzetnici:

   

  1.1.1. Maticni Broj

  1.1.2. Naziv

  1.1.3. Broj ugovora/partije koju su predmet izuzimanja na adresu: moratorijumpd@aikbanka.rs

   

  1.2. Fizička lica I Poljoprivrednici

   

  1.2.1. Maticni Broj

  1.2.2. Ime I prezime

  1.2.3. Broj ugovora/partije koju su predmet izuzimanja na adresu: moratorijum@aikbanka.rs

   

  2.Popunjavanjem obrazaca u najbližoj filijali,

   

  3.Putem redovne pošte,

   

  4.Putem telefona (pozivom na broj 0800 10 10 15).

   

  Izjašnjenje/Izjava mora biti potpisano od strane ovlašćenog zastupnika kod preduzetnika, poljoprivrednika i pravnih lica, a sve u skladu sa depo kartonom u Banci.

   

  Dodatno, Banka Vam omogućava da odustanete od primene moratorijuma po svakom pojedinačnom kreditu/kreditnom proizvodu/drugom proizvodu tokom njegovog trajanja i to tako što ćete to zatražiti od Banke na jedan od načina navedenih za odbijanje ponude, ili uplatom celokupnog iznosa dospele neizmirene obaveze obuhvaćene moratorijumom.

   

  Nakon prestanka važenja moratorijuma, bez dodatnih troškova za Vas, Banka će dostaviti novi plan otplate sa svim bitnim elementima kredita (stanje duga pre i nakon prestanka moratorijuma, prikaz anuiteta odnosno tačnog iznosa glavnice i kamate do kraja novog otplatnog perioda, rok dopeća i efektivnu kamatnu stopu).

   

  Po dostavljanju novog otplatnog plana, u roku od 7 dana možete od Banke zahtevati neki od alternativnih načuna izmirivanja obaveza i to:

   

  • izmirivanje svih obaveza obuhvaćenih moratorijumom odjednom (glavnica+kamata) -bez produženja roka otplate,

  • izmirivanje ukupne redovne kamate iz perioda moratorijuma, uz produženje roka otplate kredita za period trajanja moratorijuma.

   

  Po prestanku moratorijuma, važenje dozvoljenog prekoračenja, odnosno, kreditne kartice, koja dospeva tokom moratorijuma,će se produžiti za period trajanja moratorijuma.

   

  Ovim putem Vas takođe obaveštavamo da je Banka od dana 28.07.2020.godine obustavila sve isplate Vaših obaveza po trajnim nalozima koje mogu biti obuhvaćene moratorijumom. Ukoliko do 10.08.2020. godine obavestite Banku da odbijate ponudu, Banka će obavezu koja je dospela od 28.07.2020. godine da naplati u iznosu koji bi bio naplaćen da Banka nije obustavila isplate po trajnim nalozima (bez dodatnog obračuna kamate) i da aktivira trajni nalog.

   

  Ukoliko ste obavestili Banku da odbijate ponudu, a otplata Vaših obaveza se vrši putem trajnog naloga kod druge banke, Banka će o odbijanju ponude da obavesti tu banku, kako se ne bi obustavilo plaćanje, odnosno kako bi se ponovo aktivirao trajni nalog i naplatile obaveze.

   

  Ukoliko ste obavestili Banku da odbijate ponudu, a otplata Vaše obaveze se vrši putem administrativne zabrane, Banka će o tome odmah obavesti poslodavca odnosno RFPIO, kako se ne bi obustavio prenos sredstava. Ukoliko poslodavac ili RF PIO izvrše prenos sredstava po osnovu administrativne zabrane posle 28.07.2020. godine, a u okviru redovne otplate u toku trajanja moratorijuma, a Vi se niste izjasnili da ne prihvatete ponudu, Banka će Vam omogućiti raspolaganje tim sredstvima na računu kod Banke ili prenosom na račun kod druge banke.

   

  U Beogradu, dana 31.07.2020.

  AIK BANKA AD BEOGRAD

  Online Chat