Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Kursna lista

19.04.2021.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 102.3598 106.7506 111.1316
GBPGBP 129.3712 136.1802 142.9892
USDUSD 95.1902 98.2816 101.3730
EUREUR 114.6841 117.5644 119.8569

Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Kursna lista

19.04.2021.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 102.3598 106.7506 111.1316
GBPGBP 129.3712 136.1802 142.9892
USDUSD 95.1902 98.2816 101.3730
EUREUR 114.6841 117.5644 119.8569

  Obaveštenje o olakšicama u otplati obaveza

  Poštovani,

   

  AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA „AIK BANKA“ AD BEOGRAD (u daljem tekstu: Banka), u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19 (u daljem tekstu: Odluka) od 15.12.2020.godine i dopunama Odluke od 11.03.2021, obaveštava svoje klijente o Ponudi za uvođenje olakšica u otplati obaveza prema Banci za klijente čiji je finansijski položaj pogoršan usled pandemije COVID-19.Olakšice će biti omogućene fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima koji nisu u mogućnosti/imaju poteškoća u izmirivanju obaveza prema Banci po osnovu kredita i/ili drugih kreditnih proizvoda usled pandemije COVID 19.

   

  Olakšice se odnose na dužnike koji na dan 29.02.2020, kao ni u periodu od 12 meseci pre tog dana, nisu bili u statusu neizmirenja obaveza, po osnovu kredita i/ili drugih kreditnih proizvoda, odnosno nijedno potraživanje od dužnika u naznačenom periodu nije bilo klasifikovano kao problematičan kredit.

   

  Smatra se da dužnik nije u mogućnosti/ima poteškoća da izmiruje obaveze prema Banci po osnovu kredita i/ili drugih kreditnih proizvoda usled pandemije COVID-19 ukoliko ispunjava jedan od sledećih uslova:

   

  Fizička lica:

   

  • dužnik je na dan 15.12.2020.godine ili 28.02.2021. godine u docnji dužoj od 30 dana u materijalno značajnom iznosu po osnovu bilo koje obaveze prema Banci proistekle iz kreditnog proizvoda (iznos obaveze od najmanje 1.000 RSD),

  • dužnik ima status nezaposlenog lica na dan podnošenja zahteva,

  • dužnik ima prosečni neto mesečni prihod po osnovu zarade i penzije, u poslednja tri meseca pre podnošenja zahteva, ispod prosečne zarade u Republici Srbiji,

  • ukoliko prosečni neto mesečni prihodi dužnika, u poslednja tri meseca pre podnošenja zahteva, ne prelaze iznos od 120.000 dinara, pri čemu je neto mesečni prihod manji za 10% ili više u odnosu na prihod pre 15. marta 2020. i čiji je stepen kreditne zaduženosti, odnosno opterećenost mesečnih primanja kreditnim i drugim obavezama iznad 40% tih prihoda,

  • Pored gore navedenih kriterijuma, Banka može da oceni, na osnovu obrazloženja dužnika, da usled pandemije COVID 19 postoje i druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja dužnika i time na mogućnost dužnika da izmiruje svoje obaveze prema Banci.

   

  Poljoprivrednici, preduzetnici i privredna društva

   

  • dužnik je na dan 15.12.2020.godine ili 28.02.2021. godine u docnji dužoj od 30 dana u materijalno značajnom iznosu po osnovu bilo koje obaveze prema Banci proistekle iz kreditnog proizvoda (za poljoprivrednike i preduzetnike: iznos obaveze od najmanje 1.000 RSD, za pravna lica: iznos veći od 1% potraživanja banke po proizvodu ali ne manji od 10.000 RSD ),

  • dužnik, do dana podnošenja zahteva, ima pad poslovnih prihoda, odnosno prometa od najmanje 15% u 2020.godini, u odnosu na isti period 2019. godine,

  • kod dužnika je došlo do prekida poslovanja u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije COVID-19.

  • Pored gore navedenih kriterijuma, Banka može da oceni, na osnovu obrazloženja dužnika, da usled pandemije COVID 19 postoje i druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja dužnika i time na mogućnost dužnika da izmiruje svoje obaveze prema Banci.

   

  Olakšice podrazumevaju:

   

  • reprogram kredita, uz promenu uslova kredita na način da se dužniku omogući grejs period u otplati svih njegovih obaveza prema Banci u trajanju od 6 meseci,

  • refinansiranje kredita, kao odobravanje novog kredita radi izmirenja svih obaveza koje taj dužnik ima prema Banci na osnovu postojećeg/postojećih kredita, na način da mu se omogući grejs period od 6 meseci, tako da se rok otplate kredita produžava za odgovarajući period, na način da mesečne obaveze dužnika ne budu veće od onih iz plana otplate pre odobravanja olakšica.

   

  Drugi kreditni proizvodi ‒ kreditna kartica i dozvoljeno prekoračenje računa – mogu biti obuhvaćeni olakšicama, na način da se odobri kredit za refinansiranje obaveza po osnovu tih proizvoda, uz grejs-period od šest meseci i ugovorenu mesečnu otplatu, pri čemu se period otplate produžava na način da mesečne obaveze ne budu veće od mesečnih obaveza koje bi korisnik inače plaćao po tom proizvodu.

   

  Tokom trajanja grejs-perioda Banka obračunava kamatu, pri čemu se korisnik, u samom zahtevu, može opredeliti da li će plaćati kamatu tokom grejs-perioda ili nakon njegovog isteka. U slučaju da se dužnik opredeli da kamatu plaća nakon isteka grejs perioda, ista će nakon isteka grejs perioda biti pripisana glavnici duga i ravnomerno raspoređena na preostali period otplate, pri čemu će novi otplatni plan biti generisan na novu glavnicu.

   

  Na obaveze dužnika po osnovu kamate obračunate za vreme trajanja zastoja u otplati obaveza (moratorijuma) u smislu propisa o privremenim merama za banke u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, olakšica se primenjuje na način da se ta kamata naplaćuje nakon prestanka grejs perioda, ravnomerno se raspoređuje na period otplate kredita i ne pripisuje se ostatku duga.

   

  Banka neće naplatiti naknadu za preduzete mere i aktivnosti u skladu sa Odlukom, kao ni troškove koje mogu imati u vezi s tim merama i aktivnostima, uključujući i troškove za obradu zahteva korisnika, osim troškova neophodnih za odobravanje potraživanja, a koje ne utvrđuje Banka (npr. kreditni biro ili katastar nepokretnosti).

   

  Na obaveze dužnika po osnovu kredita odobrenih u okviru garantne šeme Republike Srbije ili sa garancijom međunarodnih finansijskih institucija, kao i po osnovu subvencionisanih kredita, olakšice se primenjuju samo uz prethodnu saglasnost davalaca garancije, odnosno subvencije.

   

  Zahtev za korišćenje olakšica možete podneti najkasnije do 30.04.2021.godine, i to na jedan od sledećih načina:

   

  • putem pošte: na adresu AIK BANKA a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115đ, 11070 Novi Beograd

  • podnošenjem zahteva u poslovnim prostorijama Banke (čiji spisak možete pronaći na internet adresi: https://www.aikbanka.rs/lokacije)

  • elektronskim putem, slanjem e-maila na sledeće adrese:

   • za fizička lica: Olaksice_FL@aikbanka.rs
   • za pravna lica: Olaksice_PL@aikbanka.rs
   • za poljoprivrednike i preduzetnike: Olaksice_PR@aikbanka.rs

   

  Uz zahtev neophodno je podneti dokumentaciju kojom se nedovosmisleno dokazuje ispunjenost svih uslova predviđenih ovim obaveštenjem, a Banka zadržava diskreciono pravo da zatraži dopunu dokumentacije, u skladu sa propisima i svojim unutrašnjim aktima. Pregled dokumentacije koju je potrebno dostaviti u cilju dokazivanja ispunjenosti navedenih uslova možete pogledati na linku.

   

  Banka će o Vašem zahtevu odlučiti i o toj odluci Vas obavestiti u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

   

  Izuzetno, na obaveze dužnika po osnovu kredita odobrenih u okviru garantne šeme Republike Srbije ili sa garancijom međunarodnih finansijskih institucija, kao i po osnovu subvencionisanih kredita i dr. proizvoda za čije je odobrenje bila neophodna saglasnost drugih nadležnih institucija, olakšice se primenjuju nakon prethodne saglasnosti davalaca garancije, odnosno subvencije.

   

  Reprezentativne primere koji sadrže sve elemente na osnovu kojih možete utvrditi uslove pod kojima se olakšice primenjuju i moguće načine otplate (sa opcijom plaćanja kamate za vreme trajanja grejs perioda i opcijom ne plaćanja kamate tokom grejs perioda i pripisa te kamate glavnici nakon isteka grejs perioda), možete pogledati na linku.

   

  S poštovanjem

  Vaša AIK BANKA a.d. Beograd

  Online Chat