Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Zemljište Batrovci
Objavljeno
Adresa: Batrovci, potes Krčevine i Jakovci
Opština: Šid
Vrsta objekta: Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja
Nepokretnost: KP 573/4 i kp 571/5
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Zemljište- Razvojna lokacija za izgradnju benzinskih pumpi
Vlasnik: Nad zemljištem – svojina privatna 1/1 u korist Aik Banka ad Beograd

Predmet prodaje: Dve parcele KP 573/4(50.000 m2) i kp 571/5 (28.669 m2) KO Batrovci

Predmetne nepokretnosti su 2 parcele u Batrovcima neposredno uz  autoput E 70 Beograd – Zagreb, sa leve i desne strane autoputa, sa izdatim lokacijskim uslovima i dobijenim Rešenjima-građevinskim dozvolama za priključak na autoput za potrebe priključenja kompleksa benzinske i gasne stanice “BATROVCI JUG” na parceli 573/4 i “BATROVCI SEVER”  na parceli 571/5 KO Batrovci. U toku je postupak dobijanja građevisnkih dozvola za izgradnju objekata.

Po izgradnji navedenih benzinskih pumpi sa pratećim sadržaima to će biti prva benzinska puma na ulasku u Srbiju, iz pravca Hrvatske odnosno poslednja na izlasku iz Srbije u pravcu Hrvatske.

Predmetne nepokretnosti se nalazi u KO Batrovci  na oko 2 km udaljenosti od graničnog prelaza sa Hrvatskom neposredno uz autoput.

Moguć dogovor oko pojedinačne prodaje.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora. 

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnne@aikbanka.rs  ili na adresu „AIK BANKA“ AD Beograd, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor nabavke ,logistike i upravljanja imovinom“