Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Titel, potes Donje polje
Objavljeno
Adresa: Titel, potes Donje polje
Opština: Titel
Vrsta objekta: Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja, poljoiprivredno zemljište
Nepokretnost: KP 4300/2 i 4300/4 KO Titel
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Zemljište- Razvojna lokacija
Vlasnik: Nad zemljištem –svojina privatna 1/1 u korist Aik Banka ad Beograd

Predmet prodaje :Zemljište u Tielu (KP 4300/2 i 4300/4) ukupne površine 27ha 95a 36m2 , u području radne zone Jug neposredno uz železničku prugu uz obau reke Tise  

Navedene parcele predstavljaju građevinsko zemljište izvan građevinskog područja,, sve u privatnoj svojini sa obimom udela 1/1 u korist AIK Banke AD Beograd. Ukupna površina svih parcela je 27ha 95a 36m2. 

Predmetne parcele se nalaze u radnoj zoni u južnom delu grada  neposredno uz železničku prugu uz obalu reke Tise. Radna zona Titela se nalazi u blizini naselja i pruža se nizvodno u dužini 4,5km uz obalu reke Tise.  Do ove lokacije se dolazi lako i brzo međugradskim saobraćajnicama R110 (koji povezuje Titel sa Zrenjaninom i Novim Sadom) i R122(povezuje Titel sa auto-putem E-75). Neposredno uz parcele prolazi i železnička pruga Novi Sad-Titel-Orlovat.

Po prostrornom planu opštine Titel, ove parcele su u funkciji urbanističkih parametara za radne zone i komplekse gde je dozvoljena gradnja: poslovnih,proizvodnih,skladišnih, ekonomskih i uslužnih objekata kao i objekata infrastruktura. 

Cena nepokretnosti predmet je dogovora. 

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnne@aikbanka.rs  ili na adresu „AIK BANKA“ AD Beograd, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor nabavke ,logistike i upravljanja imovinom“