Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Subotica, Bajmok
Objavljeno
Adresa: Subotica
Opština: Subotica
Vrsta objekta: Zemljište
Nepokretnost: Zemljište upisano kao zemljište u građevinskom području (vodnjak 2.klase i njiva 1.klase i) ukupne površine 2.038 m2 na katastarskim parcelama br.1561 i 1562 KO Bajmok , koje se nalazi u ulici Luke Vukalovida, Bajmok, opština Subotica
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Subotica, Bajmok
Vlasnik: Svojina privatna 1/1 AIK BANKA AD Beograd

Predmet prodaje :  Zemljište upisano kao zemljište u građevinskom području (vodnjak 2.klase i njiva 1.klase i) ukupne površine 2.038 m2 na katastarskim parcelama br.1561 i 1562 KO Bajmok , koje se nalazi u ulici Luke Vukalovida, Bajmok, opština Subotica.

Predmetna nepokretnost se nalazi u ulici Luke Vukalovida, Bajmok, opština Subotica. Bajmok je naselje koje
pripada opštini Subotica u okviru Severnobačkog okruga.

U neposrednom okruženju se nalazi pretežno poljoprivredno zemljište, kao i stambene kuće.

Predmetne parcele su uvučene od asfaltirane saobradajnice.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnine@aikbanka.rs  ili na adresu  „AIK BANKA“ AD BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor logistike,nabavke i upravljanja imovinom“.