Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Pećinci K.O. Šimanovci 30ha 67a 69m2
Objavljeno
Adresa: Šimanovci, Selište - Selo
Opština: Pećinci
Vrsta objekta: Zemljište u građevinskom području, poljoiprivredno zemljište
Nepokretnost: KP 1744/4, 1745/5, 1750/3, 1750/5, 1750/12, 1750/15 i KP 1750/30 KO Šimanovci
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Zemljište- Razvojna lokacija za logističko-proizvodni kompleks
Vlasnik: Nad zemljištem –svojina privatna 1/1 u korist Aik Banka ad Beograd

Predmet prodaje : KP 1744/4, 1745/5, 1750/3, 1750/5, 1750/12, 1750/15 i KP 1750/30 KO Šimanovci

Predmetna nepokretnost je zemljište u Šimanovcima, u blizini autoputa E 70 Beograd Zagreb.

U listu nepokretnosti broj 2022 KO Šimanovci upisane su sledeće katastarske parcele: KP 1744/4, 1745/5, 1750/3, 1750/5, 1750/12, 1750/15, 1750/30 ukupne površine 306.769m2 kao zemljište u građevinskom području, sve u privatnoj svojini sa obimom udela 1/1 u korist AIK Banke AD Beograd.

Predmetne parcele se nalaze sa leve strane autoputa E 70, deonica Beograd – Zagreb, pre naplatne rampe, idući iz pravca Beograda, osim parcela 1744/4 koja se nalazi odmah do predmetnog puta i to sa desne strane iz prvaca Beogrda. Parcele pripadaju naselju Šimanovaci, koje je od centra Beograda udaljeno 30 km. Od obilaznice oko Beograda, predmetne parcele su na udaljenosti oko 12km. Od autoputa Beograd Novi - Sad, trasa E 75, lokacija je udaljena oko 20km, a od aerodorma Nikola tesla oko 14km. U blizini su i lokalni putevi Šimanovci - Vojka -Stara Pazova, kao i put Pećinci - Ruma.

Prilaz predmetnoj nepokretnosti je isključenjem na petlji Šimanovci u smeru ka Šimanovcima, a dalje pristupnom asfaltiranom saobraćajnicom u okviru radne zone.

Predmetna nepokretnost se nalazi u blizini naselja Šimanovci, na oko 1 km udaljenosti od centra naselja vazdušnom linijom. Šimanovci su naselje u opštini Pećinci u Sremskom okrugu, 25 km udaljeno od Beograda. Naselje Šimanovci ima oko 3.100 stanovnika. Šimanovci su, postali najznačajnija industrijska zona, gde su u poslednjih 10 godina, proizvodne iili skladišne objekte otvorile mnoge kompanije kao što su Ju Boje, Pink Int, ITM Group, Don Café, Trimo Inženjering, Polino itd.). Predmetne parcele pripadaju zoni Industrijskog parka Beograd.

Predmetne katastarske parcele su pravougaonok oblika, teren je ravan i na parcelama se ne mogu identifikovati izgrađeni objekti. Već izgrađeni kompleksi su opremljeni internim saobraćajnicama, pa predmetne parcele ne zahtevaju velika ulaganja u smislu pristupnih saobraćajnica. U blizini parcela je visokonaponski kabl i privodni optički kabl.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu „AIK BANKA“ AD Beograd, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor nabavke ,logistike i upravljanja imovinom“