Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Lunovo Selo, Užice
Objavljeno
Adresa: Lunovo Selo – Kamenica
Opština: Užice
Vrsta objekta: Zemljište
Nepokretnost: Građevinsko zemljište na kat. parceli br. 687 KO Kamenica i poljoprivredno zemljište na kat. parcelama br. 692/2, 755/2, 756/2, 759, 832/1 sve u KO Kamenica i kat. Parcele br. 1706 i 1707 KO Lelići, sve okolina Užica
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Stambeni objekti i zemljište, Lunovo Selo, Užice
Vlasnik: Svojina privatna 1/1 u korist Aik Banka ad Beograd

Predmet prodaje: Porodična stambena zgrada br. 1 (na terenu utvrđeno da se koristi kao magacin - štala) i građevinsko zemljište izvan građevinskog područja na kat. parceli br. 687 KO Kamenica, poljoprivredno zemljište na kat. parcelama br. 692/2, 755/2, 756/2, 759, 832/1 sve na KO Kamenica, kao i poljoprivredno zemljište koje se nalazi na kat. Parcelama br. 1706 i 1707 KO Lelići, sve okolina Užica.

Predmetne nepokretnosti se nalaze u okolini Užica na teritoriji katastarskih opština Lelić i Kamenica. Užice je grad u Zlatiborskom okrugu.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnine@aikbanka.rs  ili na adresu „AIK BANKA“ AD Beograd, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Službu upravljanja imovinom“