Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Svilajnac, Kušiljevo, ul. Svetosavska 2 Stambeno poslovna zgrada
Objavljeno
Adresa: Svetosavska br. 2, Kušiljevo, Svilajnac
Opština: Svilajnac
Vrsta objekta: Stambeno poslova zgrada
Nepokretnost: Porodična stambena zgrada upisana kao zgrada br.1 u LN bruto površine 338 m2 koja se nalazi na k.p. br.2469 KO Kušiljevo, ukupne površine 2.732 m2, u ulici Svetosavska br.2, Kušiljevo, opština Svilajnac
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Stambeni prostor
Vlasnik: Svojina privatna 1/1 AIK BANKA AD Beograd

Predmet prodaje: Porodična stambena zgrada upisana kao zgrada br.1 u LN bruto površine 338 m2 koja se nalazi na k.p. br.2469 KO Kušiljevo, ukupne površine 2.732 m2 od čega Banci pripada deo parcele pod objektom( 338m2), u ulici Svetosavska br.2, Kušiljevo, opština Svilajnac

Predmetna nepokretnost se nalazi u ulici Svetosavska br.2, Kušiljevo koje se nalazi severno od grada Svilajnca na udaljenosti od oko 6 km. Predmetna nepokretnost stambena kuća bruto površine 338m2 se nalazi u urbanom delu naselja, gde neposredno okruženje čini stambena zona sa stambenim kućama. Predmetna kuća je u sivoj fazi i ista nije u upotrebi.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na e-mail : nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu „AIK BANKA“ AD Beograd, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor nabavke ,logistike i upravljanja imovinom“