Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Vrbas, ul. Njegoševa br.2 Cash&carry market
Objavljeno
Adresa: Njegoševa 2
Opština: Vrbas
Vrsta objekta: Komercijalno prodajni kompleks
Nepokretnost: Na KP 8860/1 je upisano 2 objekta, ukupne površine pod objektima 3.251m2. Na KP 8860/3 je upisano 2 objekta, ukupne površine pod objektima 1.890 m2.
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Poslovni kompleks
Vlasnik: Nad objektima – objekat 1i 2 na KP 8860/1 i objekti 1 i 2 na KP 8860/3 svojina privatna 1/1 u korist AIK BANKA AD Beograd nad zemljištem – svojina privatna 1/1 u korist AIK BANKA AD Beograd

Predmet prodaje : Poslovni kompleks upisan u LN 5279 KO Vrbas-Grad KP 8860/1, kao ostalo građevinsko zemljište u svojini, ukupne površine 6.747 m2 i KP 8860/3, kao ostalo građevinsko zemljište u svojini, ukupne površine 2.668 m2 ,ukupna površina obe parcele je 9.415 m2 sa pripadajućim objektima komercijalnog kompleksa.

Predmetni kompleks (nekada kompleks „FIGRAD“)se nalazi na izlasku iz Vrbasa na putu prema Savinom Selu.Nalazi se u ulici Njegoševoj ,na oko 1,5 km .Odmah do kompleksa se nalazi OMV benzinska pumpa. Kompleks se nalazi na dve parcele pravougaonog oblika ,sa frontom prema Njegoševoj ulici od oko 80 metara . Saobraćajne površine u okviru kompleksa su asfaltirane, kompleks je ograđen, a kompleks ima sopstveno osvetljenje. Imajući u vidu poziciju i prethodnu namenu kompleksa (mega market) može se reći da kompleks ima dobru pristupačnost, vidljivost i saobraćajnu povezanost.

Na KP 8860/1 je upisano 2 objekta, ukupne površine pod objektima 3.251m2.

Objekat 1, površine pod objektom 3226 m2, je spratnosti P+1, i vodi se kao zgrada trgovine. Objekat ima odobrenje za upotrebu.Objekat 2, površine pod objektom 25 m2, je spratnosti P, i vodi se kao pomoćna zgrada.

Na KP 8860/3 je upisano 2 objekta, ukupne površine pod objektima 1.890 m2.

Objekat 1, površine pod objektom 1758 m2, je spratnosti P, i vodi se kao zgrada trgovine. Objekat ima odobrenje za upotrebu.Objekat 2, površine pod objektom 25 m2, je spratnosti P, i vodi se kao pomoćna

zgrada. Objekat ima odobrenje za upotrebu.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu „AIK BANKA“ AD Beograd, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor nabavke ,logistike i upravljanja imovinom“