Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Svrljig, selo Tijovac, potes Kamena rudina, Poslovni kompleks
Objavljeno
Adresa: Svrljig, selo Tijovac, potes Kamena rudina
Opština: Svrljig
Vrsta objekta: Poljoprivredni objekat
Nepokretnost: Objekat poljoprivrede (zg br. 1) KP br. 722/4 KO Tijovac
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Poslovni kompleks
Vlasnik: Svojina privatna 1/1 AIK BANKA AD Beograd

Predmet prodaje :   Objekat poljoprivrede (zg br. 1) se nalazi na katastarskoj parceli br. 722/4 KO Tijovac izgrađen devedesetih godina (pretpostavka) namenjen smeštaju životinja i pripadajuće zemljište na KP br. 722/4 KO Tijovac u površini od 2.720 m2. 

Predmetna nepokretnost objekat poljoprivrede (zg br. 1) se nalazi na katastarskoj parceli br. 722/4 KO Tijovac, severno od mesta Svrljig u blizini magistralnog puta koji povezuje Svrljig sa Knjaževcem. Tijovac je seosko naselje u opštini Svrljig. Do nepokretnosti se dolazi skretanjem sa pomenutog magistralnog puta na nekategorisani zemljani put u dužini od 650 m. Okruženje nepokretnosti  čini poljoprivredno zemljište (livade, pašnjaci i šume). 

Bruto površina predmetne zgrade iznosi 726 m2 (površina gabarita predmetne zgrade preuzeta iz Lista nepokretnosti budući da je predmetna zgrada prizemne spratnosti). Zemljište na KP br. 722/4 KO Tijovac u površini od 2.720 m2 predstavlja neuređeno zemljište koje se koristilo kao pripadajuće zemljište predmetne zgrade.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnine@aikbanka.rs  ili na adresu  „AIK BANKA“ AD BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor logistike,nabavke i upravljanja imovinom“.