Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Ruma, Doradni centar semenske robe, Ul. Železnička 183
Objavljeno
Adresa: Potes Grad
Opština: Ruma
Vrsta objekta: Zgrade poslovih usluga i pomoćne zgrade
Nepokretnost: KP br. 7119/1 I 7119/11 KO Ruma
Broj:
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Proizvnodno magacinski kompleks
Vlasnik: AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, svojina privatna 1/1

Predmet prodaje: Katastarska parcela br. 7119/1 KO Ruma sa svim pripadajućim objektima koji čine jedan proizvodno magacinski kompleks kao i katastarska parcela br. 7119/11 KO Ruma.

Predmetna nepokretnost je smeštena na samo 60km od Beograda 45km od Aerodroma Nikola Tesla u Beogradu i 30km od Novog Sada, naslanja se na autoput E-70 (Beograd – Zagreb) kao i na magistralni put M-21 (Novi Sad – Šabac). Udaljenost od autoputa je 8km, dok je od reke Save deli oko 10km. Uzimajući u obzir lokaciju u komercijalnoj industrijskoj zoni, predmetna nepokretnost ima dobru vidljivost, pri čemu se i pristupačnost može okarakterisati kao dobra (objekat posediju sopstveni parking prostor, a postoji i javni gradski parking u nepoksrednoj blizini kompleksa).

Građevinsko zemljište je ukupne površine 25.497m2. Veći deo neizgrađenog građevinskog zemljišta je uređen, asfaltiran i insfrastrukturno opremljen. Objekti su sagrađeni sa masivnom konsturkcijom, sa drvenom i armiranom međuspratnom i krovnom konstrukcijom, krovni pokrivač je crep, fasada je malterisana i bojena, takođe ista je obrada unutrašnjih zidova, podovi su većim delom pokriveni keramičkim pločicama.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail: nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu “AIK BANKA” AD Beograd, bul. Mihaila Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom “za Sektor nabavke, logistike i upravljanja imovinom”.