Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Novi Sad, Primorska 84
Objavljeno
Adresa: ul. Primorska br. 84
Opština: Novi Sad
Vrsta objekta: Zgrade trgovine
Nepokretnost: KP br. 380/1 KO Novi Sad IV
Broj:
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Magacinsko kacelarijski prostor
Vlasnik: AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, svojina privatna 1/1

Predmet prodaje: Katastarska parcela br. 380/1 KO Novi Sad IV sa svim pripadajućim objektima koji se na njoj nalaze.

Predmet prodaje su Zgrada trgovine br. 1 – skladište II, spratnosti Pr, bruto površine 235m2, Zgrada trgovine br. 2 – portirnica, sprtanosti Pr-Pr+1, bruto površine 15.222m2 i poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost - deo, sprstnosti Pr, bruto površine 10m 2, sa pripadajućim zemljištem izgrađene na kat.parceli br. 380/1 KO Novi Sad IV ukupne površine 35660m2.

Predmetne nepokretnosti su smeštene u ulici Primorska br. 84, u severnoj industrijskoj zoni grada Novi Sad. Neposredno okruženje predmetnih nepokretnosti karakterišu uglavnom industrijski kompleksi. Predmetne nepokretnosti imaju dobru vidljivost i pristupačnost s obzirom da imaju prilaz sa dve strane sa puta iz Primorske kao i sa bočnog puta kojem se pristupa iz Primorske ulice, a udaljene su na oko 5km od centra grada, dok je najbliže uključenje na autoput E-75 (Novi Sad – Beograd) na oko 2,5km udaljenosti.

Objekti su izgrađeni 1977. godine kao AB konstrukcija na AB temeljima. Objekat br. 1 se redovno koristi od strane zakupca i nalazi u zadovoljavajućem stanju, može se po potrebi korisiti kao kancelarijski prostor, ispuna spoljih zidova ja od opeke, giter i siporeks blokova, fasada je omalterisana i bojena, spoljna stolarija metalna, dok je unutrašnja stolarija drvo, završna obrada u objekatu su keramičke pločice i laminat. Objekar br. 2 se redovno koristi i nalazi se u dobrom stanju, predstavlja najznačajniji objekat u kompleksu, osnovna namena je skladištenje s tim da u jednom delu objekta postoji spratna etaža gde je smešten manji kancelarijski prostor. Zidna obloga objekta je delom izdana a delom obložena TR limom, dok je stolarija na objektu metalna. Završna obrada poda u objektu je industrijski pod, keramičke pločice i laminat.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail: nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu “AIK BANKA” AD Beograd, bul. Mihaila Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom “za Sektor logistike, nabavke i upravljanja imovinom”.