Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Novi Sad, ul. Futoška br. 80 Poslovni kompleks “SANITARIJA”
Objavljeno
Adresa: Futoška 80
Opština: Novi Sad
Vrsta objekta: Poslovno proizvodni kompleks
Nepokretnost: Objekti 2, 5, 6, 7 i 8 na KP 7611/1 upisani u LN 20386 KO Novi Sad I
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Poslovni kompleks
Vlasnik: Nad objektom - privatna svojina 1/1 u korist AIK Banke AD Beograd; Nad zemljištem – sudržavina i vlasništvo

Predmet prodaje su objekti izgrađeni na parceli br. 7611/1 objekti br. 2,5,6,7,8

Predmetni kompleks se nalazi u ulici Futoškoj na kućnom broju 80 u Novom Sadu.Lokacija predstavlja šire gradsko jezgro,a u neposrednom okruženju je Klinički centar Vojvodine,Medicinski fakultet ,Novosadski sajam ,futoški park i drugo.Imajući u vidu poziciju i prethodnu namenu kompleksa, poslovni kompleks Sanitarija ima dobru pristupačnost, vidljivost i saobraćajnu povezanost.

U LN 20386 KO Novi Sad I, upisana je KP 7611/1 kao gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini, ukupne površine 2.198 m2. Na parceli je upisano 9(devet) objekata, ukupne površine pod objektima 1.468 m2 od kojih su u vlasništvu Banke objekti broj 2,5,6,7 i 8 površine u osnovi 1.191m2.

Kompleks ima pristup sa dva ulaza iz ulice Futoške

Kompleks je opremljen svom potrebnom infrastrukturom: vodovod i kanalizacija sa priključkom na gradsku mrežu, elektroenergetske instalacije, centralno grejanje, telefonska centrala i hidrantska mreža.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu „AIK BANKA“ AD BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor logistike,nabavke i upravljanja imovinom“.