Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Niš, Bulevar 12. Februar 161 (bb)
Objavljeno
Adresa: Bul. 12 Februara bb,Niš
Opština: Crveni Krst
Vrsta objekta: Magacinsko proizvodni i poslovni prostor
Nepokretnost: KP 8/1 i objekti upisani u LN 1173 KO Niš – Crveni Krst
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Poslovni kompleks
Vlasnik: Nad objektima – držalac/privatna;svojina privatna 1/1 AIK Banka AD Beograd; Nad zemljištem – AIK Banka AD Beograd ima pravo korišćenja u obimu udela 32499/33265 dok TP Angropromet Niš, ima status držalac sa obimom udela 766/33265, svojina državna1/1;

Predmet prodaje : Poslovni kompleks i parcela KP 8/1 upisani u LN 1173 KO Niš – Crveni Krst .

Predmetni kompleks se nalazi u Bulevaru 12. Februara koji predstavlja jednu od najznačajnijih saobraćajnica u Nišu, i glavni pristup centru Niša, kad se ide iz pravca autoputa Beograd Niš. Predmetni kompleks se nalazi u industrijsko – logističkoj zoni Niša. Autoput E 75 Beograd – Niš je udaljen na oko 1,5 km dok se centar Niša nalazi na razdaljini oko 3.5 km. Od niškog aerodroma Konstantin Veliki udaljen je na oko 1 km vazdušnom linijom. U neposrednom okruženju se nalazi NIS skladište naftnih derivata, kao i drugi objekti proizvodno skladišnog tipa. Sa druge strane Bulevara 12. Februara se nalazi naselje Ratko Jović, objekata mešovitog i individualnog stanovanja. Sam komplekas ima prilaz sa tri strane.

Predmetni poslovni kompleks se sastoji od sledećih objekata: portirnice sa pomoćnim prostorom, upravne zgrade i više hala-magacina. Saobraćajne površine u okviru kompleksa su betonirane, kompleks je ograđen, a objekti imaju sopstveno spoljno osvetljenje.

Kompleks je opremljen svom potrebnom infrastrukturom: vodovod i kanalizacija sa priključkom na gradsku mrežu, kišna kanalizacija, elektroenergetske instalacije, grejanje preko kotlarnice, telefonska centrala i hidrantska mreža. Banka je za određene objekte u okviru predmetnog kompleksa pokrenula postupak legalizacije .

Kompleks ima odličnu vidljivost, pristupačnost i saobraćajnu povezanost.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu „AIK BANKA“ AD BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor logistike,nabavke i upravljanja imovinom“.