Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Apatin, ul. Juke Kolaka br. 30 Poslovni kompleks “Stara užarija“
Objavljeno
Adresa: Juke Kolaka broj br. 30, Apatin
Opština: Apatin
Vrsta objekta: Proizvodna hala
Nepokretnost: KP 1650 i objekat 2 upisani u LN 6265 KO Apatin
Broj:
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Poslovni objekat
Vlasnik: Nad objektom –svojina privatna 1/1 u korist AIK BANKA AD Beograd; Nad zemljištem – Svojina državna , zajednički obim udela ,pravo korišćenja u korist AIK BANKA AD BEOGRAD

Predmet prodaje : Objekat br. 2 upisan na KP 1650 KO Apatin

Predmetna lokacija je hala u okviru kompleksa Stare užarije na KP 1650 KO Apatin, zapadno bački okrug AP Vojvodina.Od centra Apatina, kompleks Stare užarije i hala je udaljena manje od 1,5km. Od prikjlučka na autoput Beograd - Novi Sad - Subotica kompleks je udaljen oko 65 km (kod Bačke Topole). Kompleksu se pristupa direktno sa asfaltirane ulice,gde se nalazi portirnica i oko 60% ove parcele je asfaltirano a cela parcela je ograđena.

U LN 6265 KO Apatin upisana je KP 1650, kao gradsko građevinsko zemljište, ukupne površine 46.297 m2. Na parceli, "AIK BANKA" AD Niš,Nikole Pašića 42 ima pravo korišćenja, a parcela je u državnoj svojini sa zajedničkim obimom udela 1/1. Parcela je u postupku preparcelacije kojom bi Banka po okončanju postupka dobila približno 1ha.

Na parceli je upisano 14 (četrnaest) objekata površine 10.886m2. Pod rednim brojem 2 upisan je objekat tekstilne industrije,prizemne spratnosti,kao objekat preuzet iz zemljišne knjige u privatnoj svojini 1/1 u korist AIK BANKA" AD BEOGRAD.

Predmetni objekat se sastoji od 2(dve) skladišne hale sagrađene 1986. godine. Evidentirana spratnost u LN je P, bruto površine pod objektom 5570 m2. U delu objekta postoji i spratni deo sa nekoliko prostorija (arhiva i kancelarije) .

Konstrukcija hala je armirano betonska montažna. Spratna visina je oko 8m. Krovna konstrukcija je takođe armirano betonska-AB nosači na AB stubovima, sa kasetiranom tavanicom. Krovna obloga je od TR lima. Podne obloge su betonske a na spratu keramičke pločice i linoleum. Zidna ispuna je od betonskih prefabrikovanih elemenata, bez finalne obrade. Spoljna stolarija je metalna.

Kompleks je opremljen svom potrebnom infrastrukturom: vodovod i kanalizacija, elektroenergetske instalacije i hidrantska mreža.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnne@aikbanka.rs ili na adresu „AIK BANKA“ AD BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor logistike,nabavke i upravljanja imovinom“.