Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Užice, Dimitrija Tucovića 44
Objavljeno
Adresa: Ul. Dimitrija Tucovića br. 38, 44 i 46
Opština: Užice
Vrsta objekta: Poslovni prostor finansijskih usluga
Nepokretnost: KP br. 9206/1, 9206/2 i 9206/3 KO Užice
Broj:
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Prodajno kancelarijski prostor
Vlasnik: AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, svojina privatna 1/1

Predmet prodaje: Poslovni prostor finasnijskih usluga, broj posebnog dela 26/46 u prizemlju objekta br. 1 na KP br. 9206/1 KO Užice, poslovni prostor finansijskih usluga, broj posebnog dela 124 u prizemlju objekta br. 1 na KP br. 9206/2 KO Užice, poslovni prostor finansijskih usluga, broj posebnog dela 123 na međuspratu objekta br. 1 na KP br. 9206/2 KO Užice kao i poslovni prostor finansijskih usluga, br. posebnog dela 83/40 na međuspratu objekta br. 1 na KP br. 9206/3 KO Užice.

Lokacija na kojoj se nalazi predmetna nepokretnost može se okarakterisati kao povoljna budući da je pozicionirana u samom centru grada te se u neposrednom okruženju nalazi veliki broj kafića, Mali park, Skupština grada Užica, Polickisja uprava Užice, Viši sud u Užicu i sl.

Predmetni prostor se nalazi u okviru kompleksa stambeno – poslovnih objekata u ul. Dimitrija Tucovića kućni broj 38, 44, 46. Predmetni kompleks se sastoji od poslovnog dela lociranog u suterenu, prizemlju i međuspratu i stambenog prostora na višim etažama. Objekat u kome je smešten predmetni poslovni prostor izgrađen je sredinom osamdesetih godina prošlog veka.

Predmetni posebni delovi su spojeni u jedan prostor koji se koristi kao poslovni prostor finansijskih usluga, odnosno filijala banke i jedan deo se nalazi u veoma dobrom opštem stanju, dok drugi deo zahteva adaptaciju. Ukupna korisna površina predmetne nepokretnosti iznosi 1.440m2.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail: nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu “AIK BANKA” AD Beograd, bul. Mihaila Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom “za Sektor nabavke, logistike i upravljanja imovinom”.