Uz praznične kupovine
do novog auta
Сходно одредбама Закона о играма на срећу (Службени гласник РС бр. 88/2011, 93/2012-3) и одредаба Правилника о ближим условима, односно садржини
правила игара на срећу (Службени гласник РС бр. 129/2004) KOMUNIKACIJSKI LAB DOО, Београд, ул. Дечанска бр. 2, матични број: 20695889, пиб: 106867639, чији
је законски заступник Мануела Шола, директор (лице овлашћено за заступање), дана 14. октобра 2016 године у Београду, доноси следећа
ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ
УПРАЗНИЧНЕ КУПОВИНЕ ВАС ВОДЕ ДО НОВОГ АУТА 1
Овим Правилима приређивач организује наградну игру у роби под називом “Празничне куповине вас воде до новог аута 1” (у даљем тексту: Наградна игра), те
ова Правила садрже одредбе које се односе на Приређивача наградне игре, Начин организовања наградне игре, Наградни фонд, Услове за учешће, Начин
обавештавања учесника у наградној игри, Одговорност организатора према учесницима наградне игре, као и друга питања од значаја за организовање
наградне игре у роби.
I. НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПИБ ПРИРЕЂИВАЧА
KOMUNIKACIJSKI LAB DOО
Дечанска бр.2, Београд
матични број: 20695889, пиб: 106867639,
законски заступник: Мануела Шола, директор лице овлашћено за заступање
II. НАЗИВ ОРГАНА ПРИРЕЂИВАЧА КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ПРИРЕЂИВАЊУ ИГРЕ, ДАТУМ И БРОЈ ОДЛУКЕ
Дана 14. октобра 2016. године, директор KOMUNIKACIJSKI LAB DOО, Мануела Шола донела је одлуку број 485/16 да се организује наградна игра под називом
“Празничне куповине вас воде до новог аута 1.
III. НАЗИВ, ВРЕМЕ ТРАЈАЊА И ТРЖИШТЕ НА КОМЕ СЕ ПРИРЕЂУЈЕ НАГРАДНА ИГРА
Организује се наградна игра у роби.
Назив наградне игре је “Празничне куповине вас воде до новог аута 1.
Наградна игра се организује на територији Републике Србије (без територије Косова и Метохије) у периоду од 07. децембра 2016. године до 05. јануара 2017.
године.
IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У НАГРАДНОЈ ИГРИ
Сва пунолетна физичка лица са пребилавиштем у Републици Србији (без територије Косова и Метохије) имају право да учествују у Наградној игри, изузев лица
запослених код приређивача, маркетиншких агенција које је приређивач ангажовао у промоцији Наградне игре, као и чланова њихових најужих породица
(супружници, деца, те родитељи и рођена браћа и сестре уколико са њима живе у заједници).
Уколико је добитник награде лице лишено пословне способности, награду ће за њега и у његово име примити законски заступник, након потписивања изјаве
којом се Приређивач ослобађа сваке одговорности која може настати у вези додељивања награде, као и плаћања штете или захтева ма какве природе у вези
са тим. Својство заступника се доказују важећом оригиналном документацијом (Одлука о старатељству).
Организатор задржава право да, по сопственом нахођењу, изврши мере провере горе наведених чињеница.
Учешћем у наградној игри сви учесници прихватају њена правила.
V. ОПИС НАГРАДНЕ ИГРЕ
Право учешћа имају пунолетна физичка лица са пребивалиштем у РС (без територије Косова и Метохије), корисници Visa картица (Visa Infinite, Visa Platinum, Visa
Gold, Visa Classic и Visa electron) издатих од стране банака у Републици Србији (без територије Косова и Метохије), осим пословних Visa картица, и то:
- корисници Visa картица (Visa Infinite, Visa Platinum, Visa Gold, Visa Classic и Visa electron) издатих од стране било које банке у РС који за време трајања
наградне игре врше најмање једну трансакцију (на ПОС терминалима) својом Visa картицом на територији Републике Србије.
- корисници Visa картица (Visa Infinite, Visa Platinum, Visa Gold, Visa Classic и Visa electron) издатих од стране било које банке у РС који за време трајања
наградне игре врше најмање једну платну трансакцију на интернету / online плаћања / својом Visa картицом на територији Републике Србије.
- Право учешћа немају корисници Visa пословних картица тј. правна лица и корисници Visa картица издатих од стране банака
ван територије Републике Србије.
- Платне трансакције на АТМ апаратима, тачније подизање готовине са истих не сматра се радњом која даје право на учествовање у наградној игри
За учествовање у наградној игри је неопходно да корисник Visa картице изврши платну трансакцију Visa картицом на ПОС терминалу, те да након тога сачува
извод тј. слип о извршеној трансакцији са ПОС терминала, а у случају да је учесник извршио платну трансакцију на интернету / online плаћање /, обавезан је да
након тога сачува извод из Банке, или извод из internet banking, или СМС од Банке којим потврђује трансакцију за online плаћање.
Након тога са сачуваним слипом о извршеној трансакцији са ПОС терминала или у случају online плаћања са сачуваним изводом из Банке, или изводом из
internet banking, или СМС-ом од Банке којим потврђује трансакцију за online плаћање, неопходно је да корисник Visа платне картице посети интернет страну
www.rs.visa.com и на истој се региструје за учествовање у наградној игри.
Подаци који су неопходни како би се извршила регистрација за учествовање у наградној игри су:
- име и презиме корисника Visa платне картице (Visa Infinite, Visa Platinum, Visa Gold, Visa Classic и Visa electron)
- контакт телефон
- врста Visa платне картице преко које је извршена трансакција из става 1. (постоји избор понуђених одговора)
- назив пословне банке која је издала платну картицу којом је извршена трансакција из става 1. (постоји избор понуђених одговора)
- укупни износ остварене платне трансакције у РСД
- датум када је извршена трансакција
- време када је извршена трансакција.
Након уношења горе наведених података електронски систем аутоматски региструје корисника и истог заводи под јединственим бројем и након тога
корисник Visa платне картице постаје учесник наградне игре.
Учесник наградне игре мора у виду доказа до завршетка исте сачувати све слипове о извршеним трансакцијама са ПОС терминала на основу којих се
регистровао за учешће у наградној игри или у случају online плаћања учесник је дужан да до завршетка наградне игре сачува све изводе из Банке, или изводе
из internet banking, или СМС поруке од Банке којим потврђује трансакцију за online плаћање, а на основу којих се регистровао за учешће у наградној игри.
Уколико буде извучен, учесник наградне игре мора да покаже на увид организатору слип о трансакцији на ПОС терминалу са којим се регистровао, а у случају
да је регистрација извршена на основу online плаћања учесник мора да покаже на увид Visa картицу којом је извршено плаћање и извод из Банке, или извод
из internet banking, или СМС порука од Банке којом се потврђује трансакција, како би имао право да преузме награду.
Уколико извучени учесник у наградној игри нема сачуван слип са којим се регистровао или у случају online плаћања Visa картицу којом је извршено плаћање
и извод из Банке, или извод из internet banking, или СМС порука од Банке којом се потврђује трансакција, биће дисквалификован, и на награду ће имати право
следећи извучени заменски добитник који испуњава све услове наградне игре.
Неограничен је број појединачних ПОС трансакција или online плаћања на основу којих се корисник Visa платне картице може регистровати за учешће у
наградној игри, тако да се под више регистрованих јединствених бројева може наћи исти учесник наградне игре.
Приређивач ће дисквалификовати сваког учесника који покуша да се на основу истог слипа о извршеној трансакцији на ПОС терминалу или извода за
трансакцију на интернету /online плаћања/ региструје више од једног пута за учешће у наградној игри или покуша да прикаже неистините податке
о извршеној трансакцији на ПОС терминалу (нпр. давање нетачних података који се тичу времена, датума, укупног износа
остварене платне трансакције у РСД и сл.).
Учесници могу добити више информација о наградној игри и преузимању награду (где, када и на који начин се награду могу преузети)
на интернет страници www.rs.visa.com.
VI. ИЗНОС НАГРАДНОГ ФОНДА, ВРСТА, БРОЈ И ВРЕДНОСТ ДОБИТАКА
* Вредност наградног фонда изражена у еврима је 15.290,00 ЕУР, а иста је исказана у динарској противвредности у односу на ЕУ евро по средњем курсу НБС
на дан доношења правила тј. 14.10.2016. године који износи 123,1671 РСД за 1 ЕУР.
Наградни фонд чини роба.
Број награда је ограничен и ни у ком случају неће бити додељено више награда од броја предвиђеног овим правилима.
Наградни фонд се састоји од једне награде која подразумева преношење права својине на аутомобилу марке Toyota.
Наведени аутомобил је следећих карактеристика:
1. снага мотора 97kW/132KS
2. запремина мотора 1598 CCM
3. тип Auris MC 1,6 VALVEMATIC HB 5D MT6
4. број врата/седишта 5
VII. НАЧИН И ПОСТУПАК ОСВАЈАЊА, ОДНОСНО УТВРЂИВАЊА ДОБИТАКА
По завршетку наградне игре, приступиће се извлачењу добитника и то на начин што ће се из система преко кога се вршила регистрација учесника
у наградној игри, преузети јединствени бројеви свих регистрованих трансакција, те ће се након тога исти унети у посебно направљен софтвер
за избор преко кога ће се методом случајног избора извући победнички број регистрације.
Након извлачења победничког броја регистрације, приступиће се утврђивању идентитета освајача награде и то на начин што ће се помоћу електронског
система за регистрацију у наградној игри пронаћи лични подаци физичког лица коме припада победнички број регистрације, те ће се исто контакитрати
и обавестити о резултату наградне игре.
Извлачење добитника је јавно (у присуству чланова комисије и уз сачињавање видео записа целог извлачења) и обавиће се у просторијама
приређивача наградне игре.
Извлачење награде биће вршено 05 јануара 2017. године (односи се на трансакције извршене путем Visa картице ближе описане у Параграфу V ових Правила
између 07. децембра 2016. у 00:01 и 04. јануара 2017. у 23.59, а за које је у истом периоду извршена и регистрација на интернет сајту).
Објављивање добитника главне награде биће вршено на интернет страни www.rs.visa.com најкасније у року од 15 дана од дана извлачења
добитника главне награде.
Извлачење и утврђивање резервних добитника награде
Систем ће извлачити три резервна победничка броја регистрације за награду.
Први резервни добитник је број регистрације који је извучен следећи након првог победничког броја регистрације и који ће добити награду у случају
да прво извучени број регистрације буде дисквалификован као добитник из било ког разлога прописаног овим правилима.
Други резервни добитник је број регистрације који је извучен следећи након првог извученог резервног броја регистрације и који ће добити награду у
случају да прво извучени победнички број регистрације и први резервни број регистрације буду дискфалификовани као добитници или одбију да прихвате
награду из било ког разлога прописаног овим правилима.
Трећи резервни добитник је број регистрације који је извучен следећи након другог извученог резервног броја регистрације и који ће добити награду у
случају да прво извучени победнички број регистрације, и први и други резервни бројеви регистрације буду дискфалификовани као добитници из било ког
разлога прописаног овим правилима.
VIII. НАДЗОР НАД ПОСТУПКОМ ИЗВЛАЧЕЊА ДОБИТНИКА НАГРАДНЕ ИГРЕ
О исходу утврђивања добитника води се записник који мора садржавати: место и време утврђивања добитника, датум одобрења наградне игре, датум и назив
дневног листа у коме су објављена правила наградне игре, име и презиме лица које је водило поступак утврђивања, имена и презимена председника и
чланова комисије, начин утврђивања добитника, име, презиме и телефонски број, те назив и вредност награде добитника.
Надзор над спровођењем поступка утврђивања добитника наградне игре спроводи комисија од три члана, и то:
Јелена Дробњак Димитрић,
Андреја Лекић,
Теодора Станковић.
IX. НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ИЗНОСА ФОНДА ДОБИТАКА И РЕЗУЛТАТА ИГАРА
Фонд добитака наградне игре и резултати игре биће у року од петнаест дана од дана извлачења и на интернет страници www.rs.visa.com.
X. ОБАВЕШТАВАЊЕ ДОБИТНИКА О ОСВОЈЕНИМ НАГРАДАМА
По завршеном извлачењу и утврђивању идентитета добитника, приређивач наградне игре преузима обавезу обавештења добитника о освојеној награди.
Обавеза приређивача је да добитника контактира путем фиксног или мобилног телефона у року од 15 дана од дана извлачења, те га обавесте о освојеној
награди.
Награда ће бити уручена добитнику најкасније до 02.03.2017. године на адреси седишта приређивача Дечанска бр. 7, Београд. Добитник награде је дужан
да потпише пристанак за прихватање награде.
Ако добитници награда, исте не преузму у наведеним роковима, приређивач ће исте писаним путем обавестити да у накнадном року од 8 дана,
награду може подићи на адреси седишта приређивача Дечанска бр. 7, Београд.
Уколико добитник ни у накнадном року не преузме награду, губи право на исту и тиме престају даље обавезе приређивача према добитнику.
При преузимању награда добитник односно особа коју добитник на то овласти специјалним пуномоћјем, потписују изјаву о преузимању награде
чиме престају све даље обавезе приређивача наградне игре према добитнику, а све у складу са позитивним прописима.
Приређивач не сноси трошкове превоза или путовања, нити било какве друге евентуалне трошкове добитника повезане с преузимањем награде.
Освојену награду добитник код приређивача не може заменити за новчану противредност нити за било коју другу награду.
XI. НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА УЧЕСНИКА У ИГРИ О ПРАВИЛИМА ИГРЕ
Правила игре биће објављена у дневном листу „Данас“ који се дистрибуира на територији целе Србије и на интернет страници www.rs.visa.com, најмање 15
дана пре почетка наградне игре.
XII. ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ОТКАЗИВАЊА НАГРАДНЕ ИГРЕ
Приређивач има право да уз јавно обавештавање једнострано откаже наградну игру у било којој фази уколико је дошло до догађаја
који имају карактер више силе.
Ако би настала нека од горе наведених околности додељивање и дистрибуција награде ће бити одмах обустављена једностраном одлуком приређивача,
те ће приређивач јавно објавити разлоге који су довели до прекида извлачења и дистрибуције награде.
У случају отказивања или прекида наградне игре неће се надокнађивати трошкови или евентуална штета учесницима у наградној игри,
нити ће се наградна игра одржати.
XIII. ОДГОВОРНОСТ ПРИРЕЂИВАЧА ПРЕМА УЧЕСНИЦИМА У ИГРИ
Приређивач гарантује да ће се приликом организовања наградне игре, у свему придржавати наведених Правила и законских прописа.
Приређивач задржава право да дисквалификује учеснике који не поштују правила.
Приређивач гарантује да ће добитнику доделити награде ближе описану у Параграфу VI, те да иста ни у ком случају не може бити замењена за новац.
XIV. САГЛАСНОСТ
Учестовањем у наградној игри сваки учесник прихвата права и обавезе из ових Правила, с тим да добитник награде такође пристаје:
-да се њихови подаци о личности који су доступни приређивачу чувају у складу са Законом о заштити података о личности и да исти могу бити коришћени
само у маркетиншке сврхе приређивања наградне игре искључиво уз њихову претходну сагласност сходно члановима 10. и 15. Закона о заштити података
о личности (Сл. гласник РС, бр. 97/2008, 104/2009- др.закон, 68/2012- одлука УС и 107/2012)
- да се њихово име јавно објави у складу са позитивним прописима,
- да се њихови лични подаци: име, презиме, слика и видео материјал, могу од стране приређивача користити на начин да се објаве у штампаном, звучном,
сликовном и видео материјалу без накнаде, а искључиво у сврхе приређивања ове наградне игре и искључиво уз њихову претходну сагласност сходно
члановима 10. и 15. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС, бр. 97/2008, 104/2009- др.закон, 68/2012- одлука УС и 107/2012)
Учесници и добитници у овој наградној игри сагласни су да је сав горе поменути материјал власништво приређивача, те се обавезују да ће се уздржати од
било каквих поступака према приређивачу по основу права коришћења и/или власништва наведеног материјала.
XV. ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ У СПОРОВИМА
Сви захтеви за доделу награде које приређивач буде примио након истека рока трајања наградне игре или рокова за остваривање појединих права
предвиђених овим Правилима неће се разматрати, нити ће на основу тих захтева учесник-играч остваривати било каква права према приређивачу.
Учесници који учествују у наградној игри немају право да захтевају другачију награду или награде у већим количинама од оних које су
наведене у овим Правилима.
XVI. ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ
Све захтеве у вези са употребном вредношћу и квалитетом награде, добитници ће упутити директно добављачу награде и представницима робних марки
додељених материјалних производа.
Приређивач неће сносити одговорност за претрпљену материјалну или нематеријалну штету (укључујући стварну штету и измаклу добит), који насталу
као последица учестовања у наградној игри и освајања награде, изузев одговорности која се не може законски изузети.
XVII. ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА
Приређивач се обавезује да уместо добитника плати порез на добитке од игара на срећу, у складу са Законом о порезу на доходак грађана.
XVIII. ТРОШКОВИ
Трошкове организовања наградне игре сноси приређивач.
XIX. ОБЈАВЉИВАЊЕ
Правила наградне игре биће депонована код приређивача.
По окончању наградне игре, приређивач ће у року од 15 дана обавестити Пореску управу о резултатима наградне игре са подацима о:
- фонду добитака са спецификацијом награда и доказима о њиховој вредности;
- добитницима.
XX. НАДЛЕЖНОСТ У СЛУЧАЈУ СПОРОВА
У случају спора надлежан је стварно надлежан суд у Београду.
XXI. СТУПАЊЕ НА СНАГУ
Ова правила ступају на снагу по добијању сагласности Министра финансија.
Београд, 14. октобра 2016 године за KOMUNIKACIJSKI LAB DOO
Мануела Шола, директор
1.883.224,96 РСД 1.883.224,96 РСД
1.883.224,96 РСД
1Награда
Toyota Auris MC
1,6 VALVEMATIC
HB 5D MT6
Назив награде Укупан број награда
НАГРАДЕ УКУПНО РСД са ПДВ-ом
TЕЛА 1. НАГРАДНИ ФОНД У РСД
ЦЕНА / KOM сa ПДВ-ом
РСД
ЦЕНА /УКУПНО са ПДВ-ом
РСД