1976 Osniva se kao interna banka Agroindustrijskog kombinata Niš
1993 Dobija dozvolu Narodne banke da obavlja poslove na otvorenom bankarskom tržištu Srbije
1995 Upisuje se u Privredni registar kao akcionarsko društvo za obavljanje univerzalnih bankarskih poslova

Opšti uslovi poslovanja

 

Politika naknada AIK Banke sa primenom od 27.03.2015. 

Opšti uslovi poslovanja sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima sa primenom od 01.10.2015.

Opšti uslovi poslovanja sa pravnim licima sa primenom od 01.10.2015.

Opšti uslovi pružanja platnih usluga fizičkim licima (potrošačima) sa primenom od 01.10.2015.

Opšti uslovi pružanja platnih usluga pravnim licima i preduzetnicima sa primenom od 01.10.2015.